Znajdź nas na:

Zapytanie Ofertowe

 ZAPYTANIE OFERTOWE   
pn.
Opracowanie koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii i spotu oraz realizacja spotu
 
zadanie z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Narodowego Programu Zdrowia
pod nazwą  Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej
 
NUMER POSTĘPOWANIA: NPZ/1/12/2017
 
  Kraków, dn. 09.12.2017
 
 
I.            ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Manko, ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków,
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225549, NIP 679 284 18 17,
REGON 120027434
Adres korespondencyjny: Al. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
www: www.glosseniora.pl
 e-mail: projekty@manko.pl
 
II.            INFORMACJE OGÓLNE:
1.            Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego - zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
2.            Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3.            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, lecz dopuszcza wspólny udział Wykonawców.
4.            Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
5.            Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
6.            Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.
 
III.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.            Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
79340000-9 usługi reklamowe i marketingowe
2.            Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii i spotu oraz realizacja spotu.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
IV.            TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 22.12.2017 r.
 
V.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a.       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b.       posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c.        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d.       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał należycie min. 20 spotów do kampanii społecznych, w tym min. 5 spotów o tematyce zdrowotnej a w ciągu ostatniego roku wykonał spoty do co najmniej trzech kampanii społecznych, w tym co najmniej jednej kampanii telewizyjnej.
Zamawiający dopuszcza wspólny udział wykonawców, z których jeden będzie spełniał ww. warunek.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są:
a)       referencje wystawione przez zamawiającego lub protokół odbioru bez uwag podpisany przez zamawiającego;
b)       oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów.
3.            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1)     Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana, zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których żąda Zamawiający w niniejszym zapytaniu ofertowym. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia.
2)     Niewykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4.            Inne wymagane dokumenty:
Wypełniony i podpisany druk „Oferta” załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.
5.            Forma dokumentów:
1)     Wymagane dokumenty o których mowa w dziale V należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2)     Dokumenty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
3)     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę.
6.            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy wniosą WADIUM.
1)     Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc  złotych).
2)     Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty.
3)     Wadium może być wnoszone tylko i wyłącznie w pieniądzu,
4)     Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:  57 2490 0005 0000 4500 9810 9905
5)     Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
6)     Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
a.       odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b.       zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7)     Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
7.          Warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą jest uprzednie pozyskanie finansowania na zadanie z zakresu
              zdrowia publicznego NPZ.CO1.1.2.1_2017_kampania  w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod 
              nazwą  "Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu
              sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych   
              narzędzi komunikacji społecznej". W przypadku gdy finansowanie nie zostanie pozyskane Zamawiający ma
              prawo unieważnić to postępowanie konkursowe.
 
 
 
VI.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1.     Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.     Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania ofertowego. Za złożenie oferty uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innymi Wykonawcami.
3.     Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
4.     Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a.        musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub elektronicznie za pomocą poczty e-mail na adres: projekty@manko.pl, przy czym wykonawca zobowiązany jest nadać jej oryginał niezwłocznie do siedziby Zamawiającego;
b.        musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza;
c.        wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty.
5.     Oferta musi zawierać:
a.        druk OFERTA,
b.        wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale V niniejszego zapytania ofertowego,
c.        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty,
d.        ewentualne pełnomocnictwa.
6.     Ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią. Opakowanie powinno być oznaczone napisem:
Oferta cenowa na:
Opracowanie koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii i spotu oraz realizacja spotu
zadanie z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Narodowego Programu Zdrowia
pod nazwą  Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej
 
Nie otwierać przed 15.12.2017r. przed godziną 12:00
 
W przeciwnym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia.
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, opakowanie powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.
 
VII.            MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OSOBA DO KONTAKTU:
1.        Miejsce i termin składania ofert:
a.        Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres korespondencyjny Zamawiającego, w terminie do dnia 15.12.2017 r. do godz. 11:30.
b.        Oferty przesłane pocztą elektroniczną będą rozpatrywane o ile ich oryginał zostanie niezwłocznie przesłany do siedziby Zamawiającego.
c.        Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na adres e-mail.
d.        Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
2.        Termin związania ofertą:
a.       Termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych.
b.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
c.        W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu.
3.        Wskazanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami:
a.        Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:
Ewelina Florczak
e-mail: projekty@manko.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje pytanie na adres e-mail: projekty@manko.pl
Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej.
 
VIII.            OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.     Wykonawca oblicza cenę ofertową zgodnie z dyspozycją zawartą w druku OFERTA (załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).
2.     Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.     Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4.     W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zleceniodawcy.
5.      Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
6.     Brak wypełnienia wymaganego pola „wartość brutto” druku OFERTA lub podanie kwoty „0” spowoduje odrzucenie oferty.
IX.            KRYTERIA OCENY OFERTY
Procedurze oceny poddane zostaną jedynie te oferty, które zostały złożone w terminie i które spełniają wszelkie wymagania wynikające z niniejszego zapytania ofertowego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
 
cena ofertowa (brutto) – 100%,
Przyznanie punktacji nastąpi wedle wzoru:
 
                  Cn
P= -------------- x 100
                Cb
gdzie:
P- ilość punktów w kryterium cena
Cn – najniższa cena,
Cb – cena oferty badanej,
100 – wskaźnik stały,
.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej.
 
X.            ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1.     Wezwania wykonawcy przed podpisaniem umowy do złożenia założeń opracowania koncepcji, które Zamawiający zaakceptuje w terminie 2 dni bądź zgłosi uwagi celem ich uwzględnienia. Jeśli wykonawca uwag nie uwzględni Zamawiający dokona wyboru następnego w kolejności wykonawcy i zweryfikuje opracowane przez niego założenia dla koncepcji. Zamawiający dokona weryfikacji zgodności założeń z wytycznymi programu.
2.     Dokonania zmiany w treści niniejszego zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania ofert.
3.     Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów.
4.     Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie.
5.     Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli:
a.        jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b.        zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c.        jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6.     Unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:
a.       nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b.      cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c.       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d.      postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia.
7.     Podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była drugą w kolejności pod względem przyznanych punktów – jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.
8.     Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
9.     Wyłącznej interpretacji zapisów niniejszego postępowania.
10.  Żądania od Wykonawcy przedstawienia kwot netto wynikających z jego oferty.
11.  Sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
12.  Nie zwracania złożonych przez Wykonawców dokumentów w ramach niniejszego zapytania ofertowego.
13.  Zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XI.            ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1.            Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.            Załącznik nr 2 – Wykaz  usług
3.            Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia
4.            Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań
5.            Załącznik nr 5 – Druk „Oferta”
6.            Załącznik nr 6 – wzór umowy
                                                      
 
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
 
I.              Opracowanie koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii i spotu i realizacji spotu.
 
1.     Usługa ma polegać na opracowaniu koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii i spotu i produkcji spotu realizujących cele projektu. Kampania ma charakter ogólnopolski i jest skonstruowana w oparciu o dwa kanały: telewizję i Internet.
2.     Celem tej kampanii jest informacja, edukacja i promocja w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, ich konsekwencji – w tym niewydolności serca), skierowana do populacji polskiej. Takie określenie grupy docelowej wynika z analizy badań medycznych, które wskazują na zagrożenie chorobami układu krążenia całej populacji polskiej.
3.     Koncepcja powinna bazować na pomyśle zaakceptowanym przez MZ. Scenariusz spotu będzie udostępniony po dokonaniu wyboru wykonawcy.
4.     Koncepcja ma uwzględniać całą populację polską ze szczególnym naciskiem na „grupy największego ryzyka”.
5.     Kampania ma mieć z jednej strony charakter informacyjny, z drugiej zaś edukacyjno-promocyjny. Przekaz kampanii ma być ukierunkowany na zmianę stylu życia poprzez modyfikację i redukcję głównych czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowej diety oraz niskiej aktywności fizycznej. Zrealizowany layout kampanii ma być nowoczesny, dynamiczny i innowacyjny.
6.     Wykonawca ma opracować szczegółowy harmonogram kampanii. Opracowanie koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii ma być poprzedzone konsultacjami ze środowiskiem ekspertów i specjalistów ze świata medycznego, a w szczególności z dziedziny kardiologii, angiologii, dietetyki, psychologii i psychodietetyki. Na etapie opracowywania założeń koncepcyjno-strategicznych konsultacje mają zostać przeprowadzone również ze specjalistami w zakresu nowych mediów, socjologii, mediów społecznościowych oraz medioznawcami.
7.                   Wykonawca zawrze porozumienia o współpracy z następującymi stowarzyszeniami: Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym, Polskim Towarzystwem Kardiologicznym oraz Klastrem Life science.
8.     Koncepcja kreatywna kampanii ma być spójna z założeniami strategii komunikacji oraz dobranymi kanałami i narzędziami komunikacji.
9.     Kampania kreatywna ma posiadać swój wyróżnik (USP) w relacji do innych kampanii medycznych. Proponowana stylistyka ma cechować się: nowoczesnością, innowacyjnością, wyrazistością i dynamizmem. Layout ma być zgodny z Księgą Norm i Księgą Znaku Ministerstwa Zdrowia oraz z Księgą Znaku Narodowego Programu Zdrowia posiadać logotypy MZ i NPZ wersji pełnokolorowej. Zgodność ma polegać również na:
- użyciu fontu zgodnego z Księgą Norm i Księgą Znaku MZ,
- użyciu kolorystyki zgodnej z kolorystyką przyjętą w Ministerstwie Zdrowia (określonej w Księdze Norm i Księdze Znaku).
 
 
II.                    Produkcja spotu
 
1.            W ramach zamówienia ma zostać wyprodukowany spot telewizyjny o zasięgu ogólnopolskim o długości 30 sekund. Spot ma zostać przystosowany do emisji dla osób niesłyszących.
10. Produkcja spotu ma być zrealizowana na podstawie materiału zaakceptowanego przez MZ. Materiał będzie udostępniony po dokonaniu wyboru wykonawcy.
2.            Spot ma na celu sugestywne i perswazyjne oddziaływanie na grupę docelową. W tym celu scenariusz spotu, a także forma przekazu i wykorzystane w nim narzędzia mają zostać skonsultowane ze specjalistami z dziedziny medycyny, psychologii, social media i socjologii. Spot ma zostać zrealizowany w sposób nowoczesny i dynamiczny, a proces produkcji ma wykorzystywać najnowocześniejsze technologie produkcyjne. 
3.            W ramach działań kampanii mają zostać zrealizowane dwie wersje spotu, pełny spot 30 sekundowy do emisji TV oraz wersja 9-sekundowa do realizacji kampanii w Internecie.
4.            Oferent zapewni wyprodukowanie spotu telewizyjnego o zasięgu ogólnopolskim o długości 30 sekund z obowiązkowym przystosowaniem dla osób niesłyszących.
5.            Wykonawca zobowiązany jest do doboru reżysera oraz ekipy realizacyjnej złożonej z: kierownika produkcji, redaktora / reportera, researchera / dokumentalisty, reżysera, scenarzysty, reżysera montażu, operatora obrazu / D.O.P., operatora obrazu / backupy (dron),realizatora dźwięku, oświetleniowca, scenografa, aktorów itp. Ma zostać dobrana  lokacja  (wnętrza, plenery, hale zdjęciowe itd.) oraz środki techniczne, kwestie dotyczące zdjęć, scenografii, udźwiękowienia, efektów specjalnych, montażu, harmonogramu produkcji i pozostałych elementów, które mają lub mogą mieć wpływ na ostateczny kształt spotu.
6.            Do produkcji ma zostać wykorzystany specjalistyczny sprzęt: kamera, gimbal, optyka i dodatkowy osprzęt kamerowy, dron, sprzęt dźwiękowy, oświetlenie.
7.            Do realizacji spotu mają zostać włączeni mniej rozpoznawalni aktorzy i aktorzy amatorzy ze względu na potrzebę uwiarygodnienia przekazu.
8.            Działanie ma również obejmować postprodukcję: montaż offline / korekcja barwna / montaż online,  ujęcia ze stocka / licencje, oprawa graficzna, animacja 2D / infografiki, muzyka - utwory ze stocka, muzyka - konsultant muzyczny, muzyka - czołówka / tyłówka - komponowanie, postprodukcja dźwięku, tłumaczenie, napisy, lektor – prawa autorskie, nagranie lektora, nośniki.
9.            Layout ma być zgodny z Księgą Norm i Księgą Znaku Ministerstwa Zdrowia oraz z Księgą Znaku Narodowego Programu Zdrowia posiadać logotypy MZ i NPZ wersji pełnokolorowej. Zgodność ma polegać również na:
- użyciu fontu zgodnego z Księgą Norm i Księgą Znaku MZ,
- użyciu kolorystyki zgodnej z kolorystyką przyjętą w Ministerstwie Zdrowia (określonej w Księdze Norm i Księdze Znaku).
 
Załącznik nr 2
 
Wykonawca:
…………………………………………………
(pełna nazwa/firma,
adres, w zależności
od podmiotu:
NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

WYKAZ USŁUG
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na
 
Opracowanie koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii i spotu oraz realizacja spotu
 
zadanie z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Narodowego Programu Zdrowia
pod nazwą  Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej
 
 
 
 
Przedmiot zadania Odbiorca usługi Data wykonania
……………………………………….
…………………………………….…
(określić przedmiot usługi)
……………………….
………………………..
(podać nazwę podmiotu zlecającego)
………………………..
………………………………………….
………………………….………………
(określić przedmiot usługi)
……………………….
………………………..
(podać nazwę podmiotu zlecającego)
………………………..
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
                                                                                                              …………………………………………
                                                                                                                (podpis
 
Załącznik nr 3
 
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na
 
Opracowanie koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii i spotu oraz realizacja spotu
 
zadanie z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Narodowego Programu Zdrowia
pod nazwą  Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej
 
oświadczam, że nie zachodzą wobec podmiotu, który reprezentuję okoliczności stanowiące podstawę wykluczenia określoną w zapytaniu, tj.: nie zachodzą powiązania z Zamawiającym ani osobowe ani kapitałowe.
 
 
 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
 
                                                                                                              …………………………………………
                                                                                                               (podpis
 
 
Załącznik nr 4
 
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
 
Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na
 
Opracowanie koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii i spotu oraz realizacja spotu
 
zadanie z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Narodowego Programu Zdrowia
pod nazwą  Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej
 
oświadczam, co następuje:
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
 
                                                                                                              …………………………………………
                                                                                                                  (podpis)
 
 
Załącznik 5
Druk „Oferta”
Nazwa i adres Wykonawcy:..................................................................................................
..............................................................................................................................................
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Wykonawcy-Pełnomocnika a poniżej jego dane)
Adres: ……………………….................................................................................................
Województwo:........................................... Powiat: .............................................................. TEL:………………………………………… FAX:….……………………………………………
REGON:………………………………….… NIP: …..……………..……………………………
Adres e-mail do korespondencji:………………………@ ………………………………..
 
Zamawiający:   
Stowarzyszenie Manko, ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków,
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225549, NIP 679 284 18 17,
REGON 120027434
 
Adres korespondencyjny: Al. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
   
W odpowiedzi na zapytanie w przedmiocie:
Opracowanie koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii i spotu oraz realizacja spotu
 
zadanie z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Narodowego Programu Zdrowia
pod nazwą  Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej
 
przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu oraz wzorze umowy.
 
1.       Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za cenę:
 
brutto .............................. zł. , słownie brutto:.....................................................................zł
 
 
 
2.         Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3.         Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia do dnia 22 grudnia 2017 r.
4.       Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 14 dni.
5.       Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy. Akceptujemy i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.       Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od … do …. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*
7.       Oferta została złożona na ……….......... ponumerowanych stronach.
8.       Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 
 
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
 
 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 
Strona
.............
.............
............
...........
.............
.............
………..
*/ wskazać strony w ofercie, jeśli takie informacje zawiera oferta
 
 
………………………………………
W imieniu Wykonawcy
(podpis)
 
 
Załącznik nr 6
Wzór umowy
 
UMOWA NR  ………..
 
zawarta w dniu …………………….. w  Warszawie,  pomiędzy:
 
…………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym
 

 
……………………………………………………
………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą
 
zwanymi dalej także każda oddzielnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”
 
 
 
§ 1
Przedmiot Umowy
1.         Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii oraz realizacja spotu.                                              

2.         Przedmiot  zamówienia musi być wykonany w terminie do dnia 22.12.2017 r.

 
                                                                                          § 2
Obowiązki stron umowy
1.     Wykonawca zobowiązuje się, do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, profesjonalnie, z należytą starannością i wiedzą.
2.     Wykonawca, zobowiązuje się, do realizacji koncepcji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
3.     Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających wpływ na realizację oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłaszane przez Zamawiającego zastrzeżenia.    
4.     Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję oraz spot opatrzone informacją: „Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”.  
5.     Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, deklaruje swą pomoc i ścisłą współpracę                          z Wykonawcą. 
6.     Po wykonaniu bez zastrzeżeń przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 1 ust. 2, zostanie podpisany przez strony Umowy - protokół odbioru przedmiotu umowy.
7.     Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również w przypadku jej wygaśnięcia lub rozwiązania, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych                    w związku z wykonaniem przedmiotu umowy oraz do nieudostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
8.     Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące dane kontaktowe:
a.         Wykonawca:
             ……………………..………. tel.: …………………………… e-mail: ……………………………..
b.          Zamawiający: 
……………………………………………………….
9.     Faktury VAT i wszelkie pisma doręczane będą przez strony na następujący adres:
a.Wykonawca: ……………………………………………………………………….
b.Zamawiający: ……………………………..
10.   Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 8                i 9. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest adresowane.
11.   Zmiana wskazana w ust. 10 nie wymaga formy aneksu.
12.   Niedopełnienie obowiązku poinformowania o zmianie adresu powoduje, iż pismo lub faktura wysłane na adres wskazany w ust. 9 uznaje się za doręczone.
 
 
 
§ 3
Wynagrodzenie
1.   Wynagrodzenie za realizację zamówienia wynosi: ………….. PLN netto co stanowi kwotę …………………. PLN brutto (słownie: ………………………..………………); 
2.   Wynagrodzenie  jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
3.   Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony niniejszej Umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy.
4.   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę elektronicznie, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania o ile będzie to faktura poprawna pod względem rachunkowym i formalnym. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.   Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa
i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.
 
§ 4
Kary umowne
1.       Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące kary umowne:
1)       w wysokości 5% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2)       w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie przewidzianym na wykonania zamówienia i określonym w § 1 ust. 2 Umowy.
3)       Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące kary umowne:
1)      w wysokości 5% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2)      w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie przewidzianym na wykonania zamówienia i określonym w § 1 ust. 2 Umowy.
3) w wysokości 20% za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu nie zawarcia przez wykonawcę porozumień z towarzystwami medycznymi w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy z zamawiającym.
2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu umowy, potrącając kwotę kar umownych wyliczoną zgodnie z zapisem w ust. 1 bezpośrednio z faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3.       Powstała należność, wynikająca z naliczonej kary umownej będzie potrącana z faktury VAT po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o nałożonej karze i jej wysokości.
4.       Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, w przypadku kiedy wysokość szkody przewyższy wysokość kary umownej.
5.       Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy, niezależnie od prawa Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kosztów i kar umownych na zasadach opisanych w Umowie.
 
§ 5
Zmiany w umowie
1.     Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:
1)     w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
2)     w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia,  przejęcia itp.);
3)     w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
 
2.  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 6
 
Podwykonawcy
Niniejsza umowa nie przewiduje powierzenia podwykonawcom żadnej części przedmiotowego zamówienia.
 
§ 7
Prawa autorskie
1.       Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w ramach niniejszej umowy, uprawniających do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami w kraju i zagranicą na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w szczególności obejmujących:
1)       utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, utrwalanie w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową;
2)       wystawianie na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji;
3)  &
icons/facebook.png
icons/youtube.png