Znajdź nas na:

Sprawozdania

Stowarzyszenie MANKO jest organizacją pozarządową, mającą także status organizacji pożytku publicznego (od 2012 r.).

Stowarzyszenie funkcjonuje w oparciu o statut (do pobrania w linku).

Celami Stowarzyszenia są prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie następujących zadań publicznych:

1) promowania wolności słowa i demokracji
2) promowania świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych postaw społecznych
3) promowania etyki biznesu i działań anty-korupcyjnych
4) promowania wrażliwości społecznej i ekologicznej
5) promowania praw człowieka
6) promowania społeczeństwa obywatelskiego i projektów prospołecznych
7) promowania rozwoju kulturalnego środowiska studenckiego
8) promowania integracji międzykulturowej
9) promowania rozwoju członków redakcji
10) promowanie programów koordynowanych przez Unię Europejską.
11) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
12) działalności charytatywnej;
13) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
15) ochrony i promocji zdrowia;
16) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
17) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez prac i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
18) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
19) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
20) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
21) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
22) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
23) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
24) turystyki i krajoznawstwa;
25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, z także działań wspomagających rozwój demokracji;
26) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
27) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
28) promocji i organizacji wolontariatu;
29) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
30) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
31) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Poniżej znajdują się sprawozdania z działalności za poszczególne lata.

Pliki do pobrania
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2014
2015
icons/facebook.png
icons/youtube.png